سفارش تبلیغ
صبا
ما هنوز در هنوزیم...

توی ترافیک سنگین همت گیر افتاده ایم. من اما این وسط به آدم های داخل ماشین های کناریمان فکر میکنم؛ به اینکه از پنجره ی کوچک ماشینشان ما را چگونه می بینند؟ در موردمان چه فکری میکنند؟ و حدس میزنند چه نوع آهنگی گوش می دهیم؟ توی آینه بغل ماشین خودم را یواشکی نگاه میکنم و بعد سعی میکنم در این قاب تو را هم پیدا کنم. ما چقدر از هم دوریم و چقدر بهم نزدیک؟ 

استرس دور گلویم پیچیده یک ربع یکبار ناله میکنم "دیر شد". میخندی. من سعی میکنم خنده هایت را با دقت نگاه کنم.

گوشه ی پتو را میدهم دستت و توی ترافیک اتوبان شروع میکنیم به تا زدن پتوی نازک روی پاهایم. میخندیم. من سعی میکنم خنده هایمان را به دقت ضبط و حفظ کنم.

نمیدانم چه می شود، نمیدانم چه حسی دارم؛ و حتی دلم نمیخواهد بدانم چه خواهد شد...


نوشته شده در سه شنبه 97/8/15ساعت 10:2 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

بعد از سه ماه فقط کار کردن، امیدم به پاییز است؛ به سردی هوا و در عوض گرمی دستهایت؛ به اینکه گرمای لیوان کاغذی چای دستم را بسوزاند؛ به اینکه در انتخاب لباس گرم اشتباه کنم و لرز بیفتد به جانم؛ به غروب پیش از موعد و تاریکی هوا؛ به کافه های گرم و کهنه ی انقلاب؛ به چای های طعم دار قادر؛ به تولدهای آبان؛ به سالگرد در پیشرو، به جیب بزرگ ژاکتت...

از تمام پاییز دل خوشم به اینکه کمی حرف بزنیم... روی یکی از نیمکت های سخت و نا راحت بشینیم و کمی فقط حرف بزنیم از چیزهایی که توی این سه ماه گذشت و هیچ وقت بین کارها فرصت نشد بگویم چقدر سخت بود و چقدر حس کردم برای مواجهه با بعضی چیز ها هنوز ضعف دارم. از اینکه چقدر گاهی تنهایی فکر کردن می تواند سنگین و درد آور باشد. از اینکه روزهایی بود که حس کردم از پس مسئولیت هایم بر نمی آیم و تو خسته تر از آنی بودی که بتوانی دلداریم بدهی. روز های سخت گذشت، من نه شکست خوردم، نه زمین خوردم؛ مسئولیت هایم را به سرانجام رساندم. و متاسفانه در این بین چیز های بدی یاد گرفتم، دیگر یاد گرفتم سختی ها و غم را از چشم هایت پنهان کنم، هر روز صبح زیر چشم های پف کرده از بی خوابی کرم بزنم و تلفن را جوری جواب بدهم که انگار نه انگار از صبح چقدر دوندگی کرده ام.

در هر حال از عمق احساساتم چیزی کم نشده، می دانم که مهم ترین و بزرگ ترین آدم ها هم مسئولیتی در برابر تمام لحظات یکدیگر ندارند. در نهایت همه ی همه ی ما تنهایی مرگ را میبلعیم.

اما رفیقکم هنوز پاییز در راه است و امید من به جیب بزرگ ژاکتت، به گرمی دست هایت و چای با عطر بهار نارنج سرجای خودش مثل هر سال هست.


نوشته شده در سه شنبه 97/6/27ساعت 4:0 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

برای خودم نان تست ها را میگذارم روی تستر، تلفن زنگ میزند، حوصله ام نمیکشد بروم دنبال گوشی، نیم خیز میشوم روی اپن آشپزخانه و از بلندگو تلفن را جواب می دهم. بعد از 45 دقیقه بحث روی اینکه نمیتوانم دیگر تحمیل علایق دیگران به روی خودم را قبول کنم، نه فردی که پشت خط است کوتاه می آید و نه من دیگر آدم کوتاه آمدنم. خداحافظی میکنیم و گوشی را قطع میکنیم می روم سراغ نان های تست؛ همگی سوختند. من هم دیگر از فراصت صبحانه خوردن افتادم. بیخیال میشوم؛ توی ماگ دمنوش چای برای خودم دم میکنم و با یک خرما می روم سراغ کار های عقب افتاده ی شرکت.

نمیدانم کی می خواهم یاد بگیرم که در جایی که ناچار به بحثم، خستگی بعد از سر و کله زدن با آدم های بیهوده نباید باعث دلخوریم بشود!


نوشته شده در یکشنبه 97/6/25ساعت 4:41 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

توی آینه ی آسانسور شرکت خیره میشوم به خودم؛ خودم که لب هایش آویزان است، خودم که رنگ به صورت ندارد، خودم که از صبح سرکار دوییده و خسته است، خودم که هنوز وقت نکرده ناهار بخورد، خودم که توی دست هایش پر از رد ِبریدگی کاغذ های شرکت است. به خودم توی آینه با حرص دهن کجی میکنم: "بدبخت عروسی دعوتین امشب! "

از چهار روز قبل به مدیر مالی سپرده ام که امروز کاری دارم و زود میروم. پیچ راهرو را تند میروم که منشی یکهو جلویم را میگیرد، "مگه امشب عروسی دعوت نبودی؟" جواب میدهم:"چرا دعوتم" "پس اینجا چیکار میکنی؟ زودتر برو دیگه!" به منشی میگویم عجله ای نیست و راهم را میکشم میروم...

مهربان زنگ میزند که کارش تمام شده و دم در شرکت منتظر است؛ وسایلم را جمع میکنم، از همه خداحافظی میکنم و میپرم توی آسانسور. توی آینه ی آسانسور به خودم طعنه میزنم " بدبخت زندگی مردم به خودشون ربط داره! "

مهربان می گوید وقت برای پخت و پز نداریم؛ تصمیم میگیریم برویم نزدیک ترین کافه ی خوشمزه ای که میشناسیم و ناهار ساعت 4 بعد از ظهرمان را بخوریم. لای چنگال هایی که به پاستا میزنم به کارهایی که دارم فکر میکنم. مهربان میگوید از خشکشویی مسیج زدند که لباست حاضر است. دوباره برمیگردم به فکر مراسم عروسی؛ بی مقدمه میگویم امشب دیر برویم! سری تکان می دهد که یعنی قبول.

با سر خیس مینشینم پشت میز آشپزخانه، بطری سرد آب را خالی میکنم توی لیوانم و خیره میشوم به پنجره ی روبرویم. با خودم تکرار میکنم " تو مسئول نجات زندگی بقیه نیستی اینو بفهم! "

میپرسد "چقد حاضر شدنت طول میکشه؟" پوزخند میزنم "اصلا برام مراسم مهمی نیست که بخواد طول بکشه، آرایشگاهم نمیرم." جلوی آینه می ایستم، در حالیکه پشت پلک هایم را سایه میزنم ناگهان بغض میکنم؛ از پا در میایم و اشکها از گوشه ی چشمهایم سرازیر می شوند. تا مهربان نیامده خودم را جمع و جور میکنم آرایشم را تمام میکنم و می روم از اتاق بیرون تا فراموش کنم.

مهربان جلوتر از من دم در منتظر است، پله هارا با دقت میروم پایین؛ توی ماشین می نشینم و از خودم میپرسم "میدونی داری کجــا میری؟" توی ترافیک اتوبان صدر گیر میکنیم، نقشه میگوید یک ساعتی تا مقصد راه داریم؛ من راضیم تو هم راضی هستی! زینب زنگ میزند و با بغض میپرسد که کجاییم؛ تلفن را میگذارم روی اسپیکر و سه تایی برای دقایقی لیچارد بار این و آن میکنیم. 

توی راه مهربان یک دسته گل صورتی کمرنگ میخرد و بعد تصمیم میگریم که دیگر به شومی این ماجرا فکر نکنیم. مهربان آهنگ را زیاد میکند که یعنی ما خوبیم! دست در دست هم جاده ی خاکی تالار را به زور بالا میروم، مهربان زیر لب بهم یاد آوری میکند بیخیال!

ساعت 10 شب است؛ از هرکسی زودتر از مراسم در آمدیم. توی ماشین نشسته ام، پاهایم را دراز کردم روی داشبورد، دسته گل صورتی توی بغلم و تا خرتناق بغض کرده ام. خیابان های خلوت و تاریک تهران را آرام و در سکوت رد میکنیم. صدای ضبط به زور در می آید. مهربان سکوت را میشکند و می گوید: "قرار نیست همه عاقل باشن یا عاقلانه انتخاب کنن! " دلداریم می دهد. دلم برایش پرپر میشود که چه بار سنگینی دارد؛ هم من را دلداری می دهد و هم خودش را. با خودم تکرار میکنم " اون الان خوشحاله بدبخت! یعنی امیدوارم که باشه"

یازده صبح روز بعد:

زینب زنگ زده، با صدای بغضی میگوید: "هنوزم باورم نمیشه دیشب رو!" کی باورش میشه این همه ظلم رو دختر؟


نوشته شده در پنج شنبه 97/5/25ساعت 4:25 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

خیلی سال پیش وقتی که کتاب دزیره را میخواندم؛ حس میکردم دزیره را خوب درک و لمس میکنم، منطق پشت تصمیماتش را خوب می فهمیدم، احساساتش وقتی که شوهرش را موقتا ترک میکرد، وقتی فرزندش به دنیا آمد، وقتی برخلاف میل باطنیش به دیدار معشوق سابقش میرفت تا دنیا را از جنگ و نفرت نجات دهند، وقتی بعد از مهمانی های زنانه و حرف های پوچ عصبی میشد؛ خودم را می دیدم که در یکی از خانه های قدیمی شانزلیزه دنبال بهانه ای می گردد تا با خودش خلوت کند و آرام شود. از آن به بعد دزیره شد کتاب محبوبم.

امروز نزدیک پنج روز شد که حس تنهایی دزیره چنگ زده دور گلویم؛ هر روز که میگذرد حلقه دور گلویم تنگ تر می شود و من بی تفاوت تر... خودم را دزیره ای میبینم که منتظر ایستاده کنار پنجره در حالیکه می داند کسی قرار نیست به این زودیها به دیدارش بیاید...

 

 

پ.ن: کامنت ها سالهاست که بسته است و جای سوال هم ندارد.


نوشته شده در شنبه 97/4/30ساعت 2:20 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |
همیشه وقتی چیزهایی که میخواستم نمیشد با خودم میگفتم چون من خواسته هایم را واضح نگفتم طرف مقابلم حق دارد که توقعاتم را نفهمیده باشد و از این فکر آرام میشدم.
ولی حالا که مدتهاست تحت تاثیر قواعد روانشناسی خواسته هایم را واضح و صریح به آدمها میگویم و نتیجه ای نمیبینم، گویی که سکوت محض کردم و چیزی نشنیدند حالم بدتر خراب میشود و هربار تا مدتها غمگینم....
گمونم واقعیت اینست که اگر کسی بخواهد کاری برای شما انجام دهد، خوشحالتان کند یا شما را به وجودش دلگرم کند اینکار را بی دلیل و قبل از هر درخواستی انجام خواهد داد.
و اگر نخواسته لابد لزومی نمیبیند یا نمیخواهد...

پ.ن: یا هرچی

نوشته شده در جمعه 97/3/11ساعت 3:55 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

چهارسال هر روز دلتنگی؛ هربار بیش از پیش خوشحال از دیدنش و همیشه آغوشش گرم تر و محکم تر از دیروز...

 

 

پ.ن: پریروز گفتی آدم در هر زمینه ای هرچقدر رفیق تر باشد موفق تر است؛ ممنونم بابت این همه رفاقتت ()


نوشته شده در پنج شنبه 97/2/13ساعت 9:5 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

دانشجوی انصرافیست؛ در حال حاضر کار دلالی میکند و پول خوبی به جیب می زند.

در حالیکه سیگارش را با یک ژست عجیب غریب روشن میکند می پرسد: "حالا این فلان کار جز این همه سختی و دوییدن چیز دیگه ای بهت اضافه کرد؟"

برایم عجیب است که آدمها هنوز هم سر مبانی اولیه بحث میکنند. نه برای اینکه چیزی به داشته های جهانی اضافه کنند و روند روتین و خرابی را بهبود بدهند. خیلی وقتها آدم ها پشت سوالاتشان کمبود هایشان؛ کارهای نکرده و حسرت هایشان را نشان می دهند.

وقتی بجز مارک کیف و کفشمان، قیمت لباسمان، منطقه خانه مان، تور خارج از کشوری که رفتیم و ... حرفی برای گفتن در دورهمی فامیل و دوستان نداریم کاش به خودمان بیایم و به چاله ی سیاه درون شخصیتمان فکر کنیم. چه کمکی به جهان کردیم؟ اصلا در مقیاس کوچکتر چه کمکی به شرکتمان کردیم؟ چه دردی از همسایه هایمان دوا کردیم؟

زندگی فقط پیوند و زایش و افتخار به چیزهای که هرکسی میتواند برای خودش دست و پا کند نیست.

 

 

پ.ن: هنوز هم حقیر تر از پز و ژست نمیشناسم


نوشته شده در دوشنبه 97/1/13ساعت 11:0 صبح به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

دستش دور شانه هایم پیچیده و در همان حال خوابش برده؛ تا لحظاتی قبلش داشت در مورد چیزی پر حرارت با من حرف میزد ولی میدانم بیدار که شود حتما یادش رفته چه میگفتیم؛ صدای نفس های منظمش؛ شلی دست هاش وقتی که خواب است؛تکان های غیر ارادیش در هنگام خواب؛ مژه هاش که ردیف و منظم کنار هم چیده شدند و من که خوابم نمیبرد و دارم فکر میکنم زندگی همین است. عشق و صبر.


نوشته شده در جمعه 97/1/10ساعت 12:0 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |

الان سالهاست که روی خودم دارم کار میکنم که وقتی کسی از من (عملکردم، شخصیتم و...) خرده گرفت؛ سریعا مدار جستجوی عیوب طرف مقابلم را راه نیندازم و مدام کنکاش نکنم که عیبی مشابه چیری که به من گفته را به خودش گوشزد کنم.

با لقظ مشخص ِ " تو که خودت بسان جوری"

گاهیم باید بشنوم و بپذیرم و بلکه لیاقت اصطلاحش را داشته باشم.

 

 

پ.ن: ازخودسازی های سخت


نوشته شده در یکشنبه 96/8/28ساعت 6:59 عصر به قلم سارا بانو نظرات ( ) |
   1   2      >


کد قالب جدید قالب های پیچک